top of page

Estatuts

Estatuts del Club de pesca des de caiac de Catalunya

Capítol primer
Denominació, objecte i disposicions generals


Article 1

L’entitat ___CLUB PESCA CAIAC
CATALUNYA_______________________________________________


Aquesta és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i
sense ànim de lucre.

 

Esta formada per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i
la pràctica continuada de la pesca des de caiac fent d'aquesta una activitat segura, sostenible i
plenament respectuosa amb el medi ambient.

 

Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de
la seva constitució.

 

Aquesta entitat mantindrà la condició de club esportiu de règim simplificat mentre el nombre de socis i
sòcies sigui igual o inferior a 100. Si es supera aquesta quantitat de socis i sòcies s’haurà de
modificar els estatuts per adoptar la condició de club esportiu de règim general.


Article 2

El domicili social s’estableix a la localitat de/d' ___VILANOVA I LA
GELTRÚ...amb l’adreça
de correu electrònic
____info.clubpescacaiaccatalunya@gmail.com_______________________________ _____

En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.


Article 3

L’entitat ____CLUB PESCA CAIAC
CATALUNYA_______________________________________________ té com a objectiu la pràctica
de les modalitats o disciplines esportives següents: PESCA ESPORTIVA; PESCA CONTINENTAL DE
SUPERFÍCIE I D’EMBARCACIÓ PESCA MARÍTIMA DE SUPERFÍCIE DE COSTA I D’EMBARCACIÓ
CASTING______________________ _____.


El president o la presidenta podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines
esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per
l’assemblea general.


En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicar al
Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

Article 4

L'àmbit principal d'actuació radica a _VILANOVA I LA GELTRÚ____________________ , però les
activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Article 5

L'entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva
que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de
desplegament aprovats vàlidament per l'assemblea general.


Capítol segon
De les sòcies i socis


Article 6

1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys
que han sol·licitat l'admissió a l’entitat.
2. L'expedient d'ingrés d'un soci o sòcia consistirà en:
a) Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit al president o
presidenta del club, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.
b) Trasllat de la sol·licitud a l’assemblea general.
c) Acord d’admissió o no de l’assemblea general respecte del peticionari en la primera reunió
que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.
3. Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant
les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i
deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.
4. Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:
a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general.
b) Ser elector/a i elegibles per al càrrec de president o presidenta i a designar i ser
designats/des com a secretari o secretària, d’acord amb aquests estatuts.
c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per
l'entitat.
d) Impugnar les actuacions i decisions del president o presidenta en l’exercici de les seves
funcions i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra el president o presidenta.
e) Les persones associades tenen el dret d'ésser informades de la marxa de l'associació i, en
particular, el dret de:
i) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d'altes
i baixes i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de
l'associació.
ii) Ésser informades pel president o presidenta, un cop convocada l'assemblea i amb
l'antelació suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n
informació verbal durant la reunió.
iii) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha.
5. Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:
a) Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixi
l’assemblea general per a la seva classe de soci o sòcia.
b) Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords de l’assemblea general,
com també les decisions del president o presidenta en l’exercici de les seves funcions,
adoptades vàlidament en l'àmbit de les seves competències.
c) Contribuir al compliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de participació en
els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis
d'aquesta adreça.

 

6. La condició de soci o sòcia es perd:
Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit al president o presidenta, que haurà
d’informar a la propera assemblea general que es realitzi.

 

Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per l’assemblea
general, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació
d'expedient disciplinari.

 

Pel no pagament de les quotes establertes per l’assemblea general, amb la instrucció d’un
expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.

 

Capítol tercer
Òrgans de govern, de representació i d'administració, promoció i foment de la pesca
des de caiac.


Article 7

1. L’òrgan de govern del club és l’assemblea general.
2. La representació i l’administració del club l’assumeixen els següents membres: el president i el
vice-president, el secretari i el tresorer del club.
3. La promoció i el foment de la pesca des de caiac recau en els delegats esportius territorials que
per pes específic al territori i densitat poblacional serà en la següent proporcionalitat: 1 delegat a
la província de Girona, 2-3 delegats a la província de Barcelona i un delegat a la província de
Tarragona.

 

Assemblea General


Article 8

1. L'assemblea general és l'òrgan de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots
els socis i sòcies i per al president o presidenta.
2. Integren l'assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició
de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.
3. L'assemblea general té competència especial en les matèries següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió del president o presidenta, la liquidació de l'exercici vençut i el
pressupost per a l'exercici econòmic següent.
b) L’elecció del president o presidenta, com també la designació del secretari o secretària, i
controlar-ne l’activitat.
c) Separar, mitjançant el vot de censura, al president o presidenta, com també revocar la
designació del secretari o secretària.
d) Modificar els estatuts.
e) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al pagament
de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d'entrada i les quotes
extraordinàries o derrames.
f) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació.
g) Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
i) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
j) L'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.
k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió d’interès per al club.
4. L'assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.
5. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any dins els 6 primers mesos
de l’exercici econòmic per aprovar, si escau, les matèries citades en l’apartat a) del punt 3
d’aquest article.
6. L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:
a) Si el president o presidenta ho considera convenient.
b) Si ho sol·licita un 10% dels associats. En aquest supòsit l’assemblea s'ha de fer en el
termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.


Article 9

1. L'assemblea és convocada per acord del president o presidenta, mitjançant una convocatòria que
ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió,
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci o sòcia de ple dret que
integren l’assemblea.
3. Les reunions de l'assemblea general les presideix el president o presidenta de l'entitat. Hi ha
d'actuar com a secretari/ària qui hagi estat designat per l’assemblea general.
4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el
president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el
resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
5. Al començament de cada reunió de l'assemblea general es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi
que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra
documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social de l’entitat.


Article 10

1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies de ple
dret integrants d’aquesta.
2. El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden sol·licitar al president o
presidenta la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar. En el cas que ja s'hagi
convocat l'assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la
convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
3. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat
que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una
nova assemblea general.


Article 11

1. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea han d’acreditar-se mitjançant un document
públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i correspon un vot a
cada membre.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, llevat d’aquelles
qüestions per a les quals aquests estatuts estableixin una majoria qualificada.
Presidència, vice-presidència i secretaria


Article 12

1. El president i vice-president assumeixen conjuntament l’administració i representació de l’entitat i
tenen la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives, com també gestionar el
funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.
2. El president i vice-president tenen la representació legal de l’entitat i en presideix l’assemblea
general.
3. Ha de presentar a l'assemblea general l'informe o la memòria sobre les activitats de l'entitat, de la
liquidació de l'exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la
programació per a l'exercici següent
4. El president i vice-president tenen un mandat inicial i en la constitució del Club de 1 any. Un cop
passat aquest primer any es presentaran els comptes, les actuacions realitzades i la assemblea
general tindrà el mandat de ratificar o elegir de nous els actuals òrgans de representació i
administració així com dels delegats territorials. Posteriorment a aquest primer any el mandat
serà ja de 4 anys . Són càrrecs reelegibles sense limitació temporal.
5. Al president o presidenta li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva
d’aplicació vigent, per tant exercirà el càrrec de manera gratuïta.
46. El secretari o secretària té la responsabilitat de la custòdia i el manteniment dels llibres d’actes,
reunions i coordinació de l'agenda. També serà moderador de debats i coordinador. El president,
vice-president i el secretari o secretària hauran de ser persones diferents.


Article 13

1. El president i vice-president s’han d’elegir en reunió d’assemblea general, per majoria de vots
mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.
2. Són electors i elegibles els socis i sòcies de ple dret, d’acord amb el que preveu l’article 8.2.


Article 14

1. A l’efecte d’elegir al president i vice-president, la persona que ocupi aquest càrrec, abans de
finalitzar el seu mandat, convocarà eleccions mitjançant la convocatòria d’una assemblea general
a l’objecte de:
a) Designar per sorteig, entre els socis i les sòcies, les persones que han de compondre la
junta electoral.
b) Presentar el cens electoral als socis i sòcies per tal que puguin, si escau, presentar les
reclamacions pertinents.
c) Resolució de les reclamacions presentades
d) Elecció del president i vice-president.
2. La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en
l’àmbit electoral i estarà formada per 3 membres, un dels qual en serà president, el vice-president
i el secretari.
3. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l’entitat realitzat en el si
de l’assemblea general convocada a l’efecte.
4. Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de 3 dies hàbils següents al de la decisió
presa davant de:
a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de
l’entitat si practica esport federat i està afiliada.
b) El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada a cap
federació esportiva catalana.


Article 15

El cessament del president o vice-president es produeix, si és el cas, per les causes següents:
a) Acabament del mandat natural per al qual va ser elegit o elegida.
b) Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l'entitat.
c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.
d) Decisió disciplinària que l'inhabiliti per desenvolupar les seves funcions.
e) Aprovació d'un vot de censura.
f) Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit.


Article 16

La suspensió del mandat com a president o vice-president es produeix per les causes següents:
a) Sol·licitud de l'interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i
ho aprovi l’assemblea general.
b) Suspensió de la condició de soci o sòcia.
c) Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari, si així ho acorda l’assemblea general.
d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.


Article 17

En cas de vacant per cessament o suspensió del president o presidenta, el vice-president ocuparà
provisionalment la presidència amb l’únic objectiu de convocar l’assemblea general, en un termini
màxim de 15 dies naturals, a l’efecte d’elegir al president o presidenta, d’acord amb l’article 14
d’aquests estatuts. En absència del Vice-President ocuparia el càrrec el secretari amb les mateixes
atribucions que el vice-president i amb el mandat de convocar en un termini màxim de 15 dies
naturals a la assemblea general per elegir un nou president.


Article 18

1. Per sol·licitar un vot de censura contra el president o vice-president de l'entitat, ho ha de sol·licitar
un mínim d’un 15% dels membres de ple dret de l’assemblea general.
2. La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de
manera que permeti la seva identificació, davant el president o presidenta. Aquest/a, a través del
secretari o secretària, ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.
3. Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud per part del president o presidenta, si aquesta és
correcta, convocarà una assemblea general, d’acord amb el que preveuen aquests estatuts, a
l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.
4. Per tal que l’assemblea general convocada a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura
sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d’haver una assistència mínima d’1/3 dels socis
i sòcies de ple dret.
5. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a
l'assemblea.
6. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta cessarà automàticament.
Delegats Esportius territorials


Article 19

A efectes de promoció, disseny i foment de les activitats del Club es crea la figura del Delegat
Esportiu.

Aquesta és una figura clau i cabdal pel Club. Actuaran sempre d'acord amb els Estatuts del Club així
com els acords fixats per l'assemblea general i coordinats amb Presidència.
Inicialment els Delegats Esportius al territori seran i per província els Senyors:

DELEGATS ESPORTIUS BARCELONA
DAVID AMAT SERRET 
MANUEL RAMOS LOPEZ 
DELEGATS ESPORTIUS GIRONA
CRISTIAN VELARDE GALLEGO 
DELEGATS ESPORTIUS TARRAGONA
JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 
MIQUEL LINARES GARCIA 

La seva missió serà bàsicament la de dinamitzar i crear activitats en nom del Club als diferents punts
del territori amb plena sintonia i coordinació entre els diferents delegats del Club centrant-se en els
aspectes educatius, salut, oci, esportius i de coordinació.

Tanmateix cercar nous serveis pels socis: rampes, ports, accés a clubs amb descomptes...

 

Els delegats són l'exemple dels valors del club. La pesca des de caiac és una pesca segura,
respectuosa i sostenible amb el medi ambient.

 

Els delegats són la imatge del Club al territori.
Tanmateix han de ser els principals ambaixadors del Club en els diferents esdeveniments que
s'organitzin a l'Estat Espanyol, bé competint, assessorant d'altres o actuant com facilitadors sempre
amb l'interès del Club i dels seus socis.

 

Elecció i mandat, cessament i suspensió dels delegats seguiran els mateixos procediments i terminis
que els del president, vice-president i secretari i el seu vot val igual que el d'aquests.

 

Capítol quart

Règim econòmic i documental

 

Article 20

Recaura sobre el Tresorer les següents tasques, funcions i controls:
1. L’entitat es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les
entitats no lucratives.
2. Els recursos econòmics de l'entitat es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l'assemblea general per als seus socis i sòcies.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, les herències o els llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir.
3. L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
4. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han
de figurar la signatura del president o presidenta.

 

Article 21
1. Integren el règim documental i comptable:
a) El llibre d'actes.
b) El llibre de registre de socis i sòcies.
c) Els llibres de comptabilitat:
i) Llibre diari
ii) Llibre d’inventaris
iii) Llibre de comptes anuals
2. Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de societats, es podrà
prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, però s’haurà de portar un llibre de
caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.
3. El llibre d’actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d’estar
degudament enquadernats i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats pel Registre
d'entitats esportives, mitjançant diligència.
4. Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà de presentar-los
per a la seva legalització mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització del seu
exercici econòmic.

 

Capítol cinquè
Règim disciplinari

 

Article 22
El règim disciplinari de l’entitat s'estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les
normes de conducta associativa.
La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu, i
l’electoral.
El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si escau,
sancionar a tots els socis i sòcies de l’entitat, com també als esportistes i al personal tècnic.

 

Article 23
L'exercici de la potestat disciplinària correspon:
a) Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit
disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d'un joc, partit o competició de caire
intern associatiu.
b) A l’assemblea general, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu,
com també respecte de les normes de conducta associativa.

 

Article 24
1. Contra els acords disciplinaris adoptats per l’assemblea general, es pot interposar recurs davant:
a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de
l’entitat, si l’entitat practica esport federat i està afiliada, quan es tracti de sancions per
infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la
notificació de l'acte impugnat.
b) El Tribunal Català de l’Esport, si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada, quan es
tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10
dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat.
c) L'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de
conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l'acte impugnat.
2. Per mitjà de reglament de règim interior, proposat pel president o presidenta i aprovat per
l'assemblea general, s'estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments
disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és
d'aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.


Capítol sisè
Modificacions estructurals i liquidació

 

Article 25
1. Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de
l’entitat és necessari que en l’assemblea general convocada a l’efecte corresponent hi siguin
presents, almenys, la meitat dels socis i sòcies de ple dret. Si es produeix aquest quòrum
d’assistència, l’acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.
Si no es dóna el quòrum d’assistència previst en el punt anterior, en primera convocatòria, en
segona convocatòria es requereix, per adoptar l’acord, la majoria dels 2/3 dels assistents.
2. Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural o pres l’acord de dissolució,
s’han de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva inscripció, si escau.

 

Article 26
Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal
efecte s'haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l'Esport, perquè acordi la
destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físicoesportives.
Socis i sòcies fundadors
Signatura original
XAVIER NETTO CAMERO  (president)
JOSE ANTONIO PRADEL BARLUENGA  (vice-president)
MARIA DEL CARMEN CABELLO CABALLERO  (tresorera i secretaria)
Diligències del Registre d'Entitats Esportives
 

bottom of page